Bytový dom, Košice – Staré Mesto

bytové domy, súťaže,

Navrhovaný objekt je prístavbou k existujúceho objektu v mestskej časti Košice–Staré Mesto, stojaceho v jestvujúcej kompaktnej mestskej zástavbe budov. Tvar pozemku je obdĺžnikovitý, v juhozápadno-severovýchodnom smere, na rovinatom teréne. Vstup na parcelu je priamo z ulice z juhozápadnej strany, existujúcim vjazdom medzi štítovými stenami objektov. Na juhovýchode je parcela ohraničená po celej dĺžke štítovou stenou susedného objektu, stojaceho na hranici parcely, na severovýchodnej susedí s nezastavanou parcelou, na severozápade čiastočne s nezastavaným dvorom a čiastočne so štítovou stenou susedného objektu.

Navrhované riešenie sa snaží optimálne využiť daný priestor, zohľadňujúc všetky okrajové podmienky, ako sú požiadavky investora na funkčné využitie, danosti pozemku (orientácia na svetové strany, poloha, výška a tienenie susedných objektov, existujúci objekt ubytovne), charakter okolitej zástavby a podmienky KPÚ, a zároveň berúc do úvahy ekonomiku investičného zámeru.

Riešená prístavba sa nachádza v dvorovej časti parcely existujúceho objektu. Z ulice je prístupná existujúcim vjazdom medzi štítovými stenami objektov. Z dvora je rampou prístupná podzemná garáž, s dvoma výškovo posunutými podlažiami. Prístavbu tvoria dve hmoty v tvare písmena L, spojené navzájom vertikálnym komunikačným „krčkom“. Peší prístup je z úrovne dvora, resp. nástupným schodiskom do existujúceho objektu. Časť novovzniknutého vnútorného dvora s parkovou úpravou má relaxačno-zábavnú funkciu (detské ihrisko, sedenie) a zároveň prináša zeleň do mestského bývania.

Hmotové riešenie prístavby vychádza z daností miesta (hlavne svetelné pomery a orientácia na svetové strany), zámeru investora a podmienok KPÚ. Severovýchodné krídlo (Sekcia „A“) so sedlovou strechou má 3 nadzemné podlažia s obytnou funkciou a stojí na polozapustenom podlaží garáže. Nachádzajú sa v ňom byty (variantne 1-4 izbové), prístupné z exteriérovej pavlače. Severozápadné krídlo (Sekcia „B“) s pultovou strechou je napojené na existujúci objekt, má 3 nadzemné podlažia – prízemie so vstupom a technickými priestormi a nad ním 2 podlažia s obytnou funkciou – a stojí na časti plne zapusteného podlažia garáže. Nachádzajú sa v ňom 3 izbové byty, prístupné priamo z vertikálneho komunikačného „krčka“. Toto spoločné komunikačné jadro je navrhnuté tak, aby bol možný bezbariérový prístup do všetkých priestorov Sekcie „A“ aj „B“, vrátane oboch posunutých podlaží garáže. Hrebeň a odkvapová rímsa prístavby výškovo rešpektuje okolité existujúce objekty. Existujúcemu objektu (Sekcia „C“) je ponechaný pôvodný vstup, pribudol ešte nový z podzemnej garáže. V 2 nadzemných podlažiach a v podkroví (za predpokladu dodržania normových požiadaviek na výšky obytných miestností) sú navrhnuté byty (variantne 1-4 izbové).

Okenné otvory do obytných miestností sú navrhnuté tak, aby maximalizovali prístup svetla vo veľmi obmedzených svetelných podmienkach tohto pozemku. Niektoré byty (v Sekcii „A“) sú dosvetľované pomocou svetlovodov zo strechy.

Použité sú tradičné konštrukčné materiály a postupy (omietky, drevo, plechová krytina) a zároveň je dosiahnutý súčasný ráz objektu a platné normové požiadavky. Zvýšiť kvalitu, komfort a komerčnú hodnotu bývania je možné dosiahnutím nízkoenergetického štandardu budovy, pomocou zodpovedajúcich materiálov a technológií.

Autor: L. Friedmann, A. Reitzner, P. Stano, I. Cziel  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Súťaž 2014 – 1. miesto