SPOTS Výmenník Ovručská – Krosnianska, Košice

rekonštrukcie, súťaže,

Súťažný návrh SPOTS Výmenník Ovručská – Krosnianska na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach, v rámci prípravy na akciu EHMK 2013.

Filozofia návrhu úprav jesvujúcej a nefunkčnej dvojice výmenníkov vychádza z hesla “univerzálny design pre všetkých” a snahy zapojiť obyvateľov bezprostredného okolia do kultúrneho a spoločenského diania. Základnými vstupmi sú revitalizácia prírodných prvkov v prostredí, zviazanosť ľudí s miestom (lokálpatriotizmus, vyhliadka na mesto – vizuálne prepojenie s mestom a symbolické prepojenie s Kulturparkom), kultivácia najbližšieho okolia, zjednocovanie rôznorodých aktivít a bezbariérovosť.

Urbanistické riešenie je založené na kompozičnom, funkčnom, komunikačnom a mentálnom zrastení navrhovaného objektu s prostredím. Dôraz je kladený na jednoznačnú priestorovú orientáciu zo všetkých viditeľných smerov tak, aby sa výmenníky stali orientačným bodom na sídlisku. Prístupy (autom, mestskou hromadnou dopravou, pešo) sú navrhuté bezkolízne s logickým navádzaním k vstupu a s priamou náväznosťou na novonavrhovanú Gelériu Graffiti v jestvujúcom podchode. Bezprostredné exteriérové prostredie je využité pre budúce aktivity vo výmenníkoch – nové drevené plateau (auditórium, open-air kino, skatepark), lezecká stena, basketbalové a športové ihrisko.

Kompozične je dvojica výmenníkov prepojená motívom “červenej stuhy”, ktorú tvorí pochôdzna línia bezbariérovo prevádzajúca návštevníka cez všetky priestory. Zároveň je to symbolické previazanie exteriéru s interiérom, previazanie všetkých navrhovaných funkcií navzájom a previazanie s mestom. “Červená stuha” je doplnená novou hmotou medzi výmenníkmi tvoriacu vstupný priestor. Dispozičné riešenie ráta s flexibilným využitím multifunkčných priestorov a dielní pomocou skladacích deliacich stien. Dôležitá je bezbarierovosť a funkčnosť jednotlivých priestorov, využitie blízkeho exteriérového prostredia. Priebežná rampa (“stuha”) je polyfunkčná – slúži ako komunikácia, nástupná plocha, hľadisko, výstavný priestor a výhliadka.

Materiálovo-technické riešenie vychádza zo snahy o čo najväčšiu mieru použitia pôvodných konštrukčných prvkov výmenníkov. Nové konštrukcie sú oceľové a drevené. Steny sú obrastené popínavou zeleňou, strecha je navrhnutá ako zelená extenzívna doplnená vodnou hladinou pre vylepšenie mikroklímy v okolí. Vnútorný priestor je presvetľovaný strešnými svetlíkmi.

Autor: L. Friedmann, A. Reitzner, P. Stano, I. Cziel  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Súťaž 2010 – 3. miesto