Chata, Ružín

stavby pre rekreáciu a voľný čas,

Pozemok navrhovanej chaty sa nachádza v katastri obce Košická Belá, v časti Košické Hámre, je situovaný v chatovej oblasti v blízkosti vodnej priehrady Ružín. Leží na západnom svahu pod cestou, ktorá sa pripája na štátnu cestu do Košíc. Rázovitosť regiónu je výrazná práve v riešenej lokalite. Svah pozemku má v priemere sklon 30° v určitých miestach až 38°, klesá od asfaltovej cesty priamo k hladine vody. Tieto špecifické podmienky lokality podmienili spôsob riešenia stavby.

Filozofia riešenia vychádza z požiadavky umiestniť navrhovaný objekt na svahu v najnižšej možnej polohe od cesty s vlastnou príjazdovou rampou k vstupu do chaty. Koncept nasadenia objektu vychádza z daností svahu. Hmotovo – priestorová analýza ukázala, že je v danom teréne vhodné stavbu v maximálnej možnej miere zapustiť do svahu. Hmota objektu a okolitých spevnených plôch je tvarovaná do niekoľkých horizontálnych úrovní, tiahnucích sa v smere vrstevníc svahu. Rôzne výškove úrovne sú rôzne zapustené, alebo vysunuté zo svahu. Hmotové riešenie sa usiluje v maximálnej možnej miere primknúť k svahu a tým vytvoriť v určitých častiach takmer priame napojenie na pôvodný svah – z exteriérovej terasy. Zapustenie hmoty do terénu determinuje možnosť presvetlenia interiéru. Objekt je výrazne perforovaný na západnej (pozdĺžnej fasáde) veľkoplošným presklením. Na južnej a severnej strane sú doplňujúce presvetlovacie okná.

Výškovo je chata delená na tri úrovne. Najvyššie podlažie (vstupné na úrovni + 3,060) zahrňuje vstupné priestory do objektu a dve izby s príslušenstvom. Hlavné podlažie (denná časť objektu, úroveň ± 0,000) je prepojená vnútorným schodiskom. Na tejto úrovni je situovaný ústredný halový priestor zahrňujúci kuchyňu, jedálenské sedenie a ťažiskový priestor obývacej časti s krbom. Pôdorys je delený na predný a zadný trakt. Predný trakt je prirodzene presvetlený a je napojený na hlavnú terasu (palubu). Do zadného traktu sú zaradené priestory kúpelne, WC, šatníka, príručného skladu, komory a technickej miestnosti. Na najnižšej úrovni (- 2,700) je situovaný suterén iba v severnej časti pôdorysu.

Z podmienok zakladania a zapustenia do svahu vyplýva konštrukčná schéma objektu. Nosné konštrukcie spodnej stavby, zakladanie všetky časti stavby v kontakte so svahom budú monolitické železobetónové. Hmota najvyššieho podlažia je riešená ako celodrevená. Strop v prednom trakte dennej časti bude drevený trámový. Strecha je pultová, krytá zeleným vegetačným strešným plášťom.

Autor: I. Cziel, L. Friedmann  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Projekt 2012