Študentský domov TU, F. Urbánka, Košice

rekonštrukcie, stavby pre školstvo a vzdelávanie,

Štúdia vznikla na základe požiadavky optimalizácie ubytovacích kapacít študentských domovov Technickej univerzity, zvýšenia kvalitatívneho štandardu existujúcich kapacít, resp. rozširovania kapacít ubytovania vyššieho štandardu študentského domova Ferka Urbánka TU v Košiciach.

Základnou myšlienkou bolo vniesť do riešenia celého areálu jasný koncept budúceho architektonického a urbanistického usporiadania – adekvátne funkcie, prevádzkové potreby vo vzťahu k polohe relatívne blízko centra mesta a charakteru prostredia budovy i nádvoria.

Predmetom štúdie bolo nájsť možnosti prestavby podkrovných priestorov časti hlavného objektu študentského domova a južného krídla, vytvorenie zvýšených podkrovných priestorov nad západným krídlom budovy – telocvičňou, možnosť prístavby dvoch osobných výťahov zo západnej strany pri schodiskovom „kŕčku“ a autozakladača s kapacitou 19 malých a stredných osobných vozidiel s vjazdom pri severnom štíte hlavného objektu.

Cieľom bolo i preriešenie požiadaviek na funkčné, kapacitné a prevádzkové potreby špecifikované užívateľmi sídliacimi v budove. Z kompozičného a estetického hľadiska navrhujeme dobudovanie hmôt a areálu študentského domova s cieľom vytvoriť jednotné zintegrované dielo s vlastným charakterom, odzrkadľujúce ambíciu pre budúcnosť adekvátnym spôsobom reprezentovať univerzitu a plnohodnotne jej slúžiť.

Autor: L. Friedmann, A. Reitzner, P. Stano – Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia 2008 – Projekt 2009